Antropozofická spoločnosť

Na prelome rokov 1923/24 bola pod vedením Rudolfa Steinera založená Všeobecná antropozofická spoločnosť, v ktorej strede je Slobodná vysoká škola duchovnej vedy. Ide o „spoločenstvo ľudí, ktorí chcú pestovať duševný život jednotlivca a ľudskej spoločnosti na základe pravého poznania duchovného sveta.“

Antropozofická spoločnosť je otvorená, bez politických cieľov alebo náboženských väzieb. Dnes je vo svete činná vo forme nezávislých krajinských spoločností a iniciatív, pozostáva z členov pochádzajúcich zo všetkých kultúr a kontinentov.

Cieľom Antropozofickej spoločnosti je duchovne odborne prispieť k rozvoju ľudstva v dnešnom a budúcom svete.

„Antropozofická spoločnosť je úplne otvorenou spoločnosťou. Jej členom sa môže stať každý, bez rozdielu národnosti, spoločenského postavenia, vyznania, vedeckého či umeleckého presvedčenia, každý, kto vidí niečo oprávnené v existencii takej inštitúcie, akou je Slobodná vysoká škola duchovnej vedy – Goetheanum v Dornachu“ (Princípy Všeobecnej antropozofickej spoločnosti, článok 4)

Všeobecná antropozofická spoločnosť so sídlom v Goetheane v Dornachu (Švajčiarsko) je činná celosvetovo. Je organizovaná decentralizovane v miestnych pobočkách, regionálnych centrách a krajinských spoločnostiach, ktoré sú hospodársky autonómne a svoju činnosť organizujú nezávisle. Okrem toho je nositeľkou Slobodnej vysokej školy duchovnej vedy v Goetheane.