Prepis, záznam prednášok

Regulácia a formovanie chrupu organickou cestou – Dentozofia. – Ištván Kelemen (len zvuk)
Prednáška o úlohe a správnom tvare ľudského chrupu podľa Dr. R. Steinera a o nenásilnej, prirodzenej ceste formovania, resp. preformovania nesprávne vyvinutého chrupu. Tvorca metódy –francúzsky profesor, lekár, špecialista na dentálnu chirurgiu a antropozof, MUDr. Michel Montaud. (video link youtube)

ZJAVENIE KRISTA V NADPOZEMSKEJ SFÉRE: ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS DNES? Stefano Gasperi
Od roku 1910 začal Rudolf Steiner intenzívne hovoriť o návrate Krista v éterickom svete a o prebudení nových schopností duše, ktoré ľuďom umožnia zažiť akúsi damascénsku skúsenosť (Pavol pri Damasku), t. j. priame vnútorné stretnutie s Kristom. Ale aj o hrozbách, ktoré tento veľký zážitok ohrozujú. Jednou z najdôležitejších úloh antropozofie je, aby si ľudia túto udalosť uvedomili a prebudili sa. V tejto éterickej sfére sa však dnes a v blízkej budúcnosti odohráva dramatický zápas medzi oduševnením civilizácie alebo ponorením sa do temnej priepasti materializmu. Do tohto ťažkého zápasu sme zapojení všetci ako ľudia súčasnosti, ale môžeme sa utešovať tým, že „som s vami až do konca čias“ alebo „Tvoje kráľovstvo sa rozširuje v našich skutkoch a v našom spôsobe života“. (zvukový záznam)

DVE TAJOMSTVÁ ČLOVEKA: TAJOMSTVO ROVNOVÁHY A TAJOMSTVO ZLATA – Stefano Gasperi
„Summum coelum, imma terra, medium medicamentum“: „Nebo hore, zem dole, liek uprostred.“ Náprava: liečenie vždy znamená posilnenie centra. Rudolf Steiner počas celého svojho života praktizoval a poukazoval na túto cestu stredu, cestu, ktorá umožňuje dôstojnosť človeka a jeho úplné uzdravenie. Túto zásadu integrácie praktizoval aj v medicíne, ktorá sa vyhýba akejkoľvek nebezpečnej polarizácii, v zmysle obnovenej kresťanskej medicíny. Prvýkrát vytvoril úplne nové lieky, ktoré boli založené nielen na tomto princípe, ale predstavovali aj duchovnú premenu prírodných ríš. Rudolf Steiner dokázal z Levico vody intuitívne vyvodiť model týchto nových liekov: zdravý „zlatý stred“. (zvukový záznam)

BUDÚCNOSŤ MICHAELSKÉHO SPOLOČENSTVA – 100 ROKOV PO VIANOČNEJ KONFERENCII V ROKU 1923 – Stefano Gasperi
Konštantinopolský koncil v roku 869 n. l., na ktorom bol zrušený duch, znamenal začiatok patologickej polarizácie vo vývoji ľudstva, ktorá dnes spôsobuje konflikty, krízy a boje vo všetkých oblastiach. Táto polarizácia vytvorila hlboké rozdelenie medzi duchom a hmotou, v sociálnej oblasti medzi jednotlivcom a spoločenstvom. Dôsledky sú viditeľné: žijeme vo svete bez ducha a bez duše, s transcendentnou abstraktnou spiritualitou a so všetkými ťažkosťami organizovať spoločenský život humánnym spôsobom. Celý život a dielo Rudolfa Steinera bolo v zmysle „terapeuticko-praktického“ riešenia tohto rozdelenia. Najväčšie výzvy a konflikty dneška i budúcnosti sa dajú vyriešiť len prostredníctvom individuálneho a kolektívneho hľadania a uskutočnenia „michaelského spoločenstva“ v zmysle trojčlennej, trinitárnej spirituality. (zvukový záznam)

Tajemství dvou Janů na přelomu věků – Sergej Prokofiev

Exkurzia do ríše tónov, Dr. Viktor Thieben – pojednanie o zrkadlení vývoja ľudského ja vo vývoji hudby.

Úvahy o Filozofii slobody, Dr. Viktor Thieben – pojednanie o základnom diele Rudolfa Steinera Filozofia slobody.

Lucifer, Dr. Viktor Thieben – Všeobecná úvaha o Luciferovej bytosti.

Kolobeh roka a sedem umení, Sergej Prokofiev – Prednáška na tému Kolobeh roka a sedem umení, v ktorej sa pojednáva o rytmoch tela, rytmoch Zeme a ich súvislosti s rytmami roka a siedmymi umeniami.

Vysoká škola duchovnej vedy, Sergej Prokofiev

Meditácia a modlitba, Sergej Prokofiev

Dobro a zlo, Sergej Prokofiev

Bernardus Silvestrus, Dr. Viktor Thieben – filozofická úvaha o univerzálnej jednote sveta.

Meditácia základného kameňa. Heinz Zimmermann – prednáška v Bratislave o jednej zo základných meditácii od Rudolfa Steinera „Meditácia základného kameňa.“  Rozvoj myslenia a zmyslového vnímania ako príprava k meditácii, Skladba a rytmy Meditácie základného kameňa.

Mysterijné drámy Rudolfa Steinera, prednášky o týchto drámach od Oskara Hansena