Medicína

I. Antropozofická medicína

Antropozofická medicína predstavuje komplementárny, integrujúci medicínsky systém, ktorý rozširuje poznatky a postupy konvenčnej medicíny o výsledky duchovnej vedy.

Nejedná sa o „alternatívnu“ medicínu, ktorá by chcela nahradiť akademickú medicínu. Naopak, antropozofická medicína používa všetky výsledky rigorózneho vedeckého výskumu, ktoré sú prospešné pre individuálneho pacienta. Každý antropozofický lekár absolvoval bežné všeobecné a špecializačné medicínske vzdelanie, ktoré rozšíril o štúdium antropozofického pohľadu na človeka a svet.

Antropozofická medicína je vysoko individualizovaná – zohľadňuje človeka v celej jeho osobnosti. Chorého neredukuje iba na chorobu, ale vidí konkrétneho pacienta v chorobe. Vyhýba sa rutinným a štandardizovaným postupom. Aj keď sú obrazy choroby u rôznych ľudí podobné, dostáva každé ochorenie jedinečný výraz u individuálneho človeka. Pre antropozofického lekára tvorí telesný a duševný život spolu s individualitou človeka jednotu, ktorej zložky sa vzájomne ovplyvňujú. U pacienta skúma nielen telesné, ale aj psychické a osobnostné  dispozície, ktoré otvorili cestu ku vzniku ochorenia. Tieto dispozície sa snaží rozpoznať a terapeuticky využiť. Lekár sa necháva viesť vedeckými poznatkami, svojou skúsenosťou, vlastnou schopnosťou úsudku a intuíciou.

Antropozofická medicína terapeuticky využíva na jednej strane liečebné postupy, pri ktorých je pacient pasívnym objektom (operácie, masáže, konvenčná farmakologická liečba). K nim pridáva metódy, ktoré vyžadujú aktívne individuálne zapojenie sa chorého ako subjektu do liečebného procesu (napríklad rôzne formy umeleckej terapie, liečebná eurytmia, psychoterapia, úprava výživy, fyzioterapia a iné).

Medikamentózna liečba spočíva v podávaní antropozofických liečiv na prírodnej báze, ktorých zloženie je určené typickým charakterom konkrétneho ochorenia. Okrem toho sú podávané lieky, ktoré sú vyberané podľa individuálnej konštitúcie pacienta. Jedná sa väčšinou o homeopatické lieky a bylinné prípravky, ktoré podnecujú vnútornú aktivitu organizmu, podporujú samoliečivé a regeneračné sily.

Pacienti sú vždy podporovaní, liečení a vedení so snahou pomôcť im získať  individuálne a samostatné bytie. Antropozofická medicína stavia individualitu človeka do stredu pozornosti.

 

II. História a súčasnosť

Antropozofická medicína vznikla začiatkom 20-tich rokov minulého storočia. Na jej začiatku stála holandská lekárka Ita Wegman (1876-1943) a ďalší lekári, ktorí spolupracovali s Dr. Rudolfom Steinerom. Od začiatku bolo dôležité, aby antropozofickí lekári boli vždy svojimi vedomosťami na úrovni vedeckých znalostí svojej doby. Na tomto základe chceli medicínu rozšíriť o duchovnovedné poznatky antropozofie.

Už v roku 1921 vznikli v Arlesheime pri Bazileji (Švajčiarsko) a v Stuttgarte (Nemecko) prvé, vtedy ešte skromné kliniky, v ktorých sa nový lekársky spôsob uvádzal do praxe. Z nich sa v priebehu desaťročí antropozofická medicína rozšírila do celého sveta. Udomácnila sa vo vyše 60 štátoch sveta.

V súčasnosti je certifikovaných niekoľko tisíc antropozofických lekárov (všeobecných a špecialistov). Väčšina z nich sú členmi národných  asociácií antropozofických lekárov, ktoré združuje Medzinárodná federácia antropozofických lekárskych asociácií (IVAA, http://www.ivaa.info). Antropozofické liečivá sú predpisované viac než 10000 lekármi s rôznym stupňom vzdelania v antropozofickej medicíne v 21 zo všetkých 27 štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia) a tiež v Nórsku, Švajčiarsku a Chorvátsku. Pobočky a predajne výrobcov antropozofických liečiv sú zastúpené vo väčšine európskych štátov, podobne ako v Severnej a Južnej Amerike, Japonsku, Rusku, Juhoafrickej republike, Egypte, Austrálií a na Novom Zélande.

Antropozofická medicína je poskytovaná v 24 nemocniciach v 5 členských štátoch EÚ a Švajčiarska, pričom 14 z nich má oddelenia pohotovosti, 2 sú univerzitné nemocnice. Sú zastúpené všetky špecializácie nevynímajúc internú medicínu, gynekológiu a pôrodníctvo, psychiatriu, chirurgiu, jednotky intenzívnej starostlivosti s celkovým počtom vyše 2000 postelí. Niekoľko kliník bolo označených WHO-UNICEF ako “Baby-Friendly Hospital”.  Antropozofická medicína sa praktikuje vo viac ako 120 terapeutických centrách (lekár a aspoň jeden terapeut) v 14 štátoch EÚ, Nórsku, Švajčiarsku a Rusku.  Existuje viac ako 500 inštitúcií pre ľudí s poruchami učenia v 22 štátoch EÚ, Nórsku a Švajčiarsku (pre viac infromácií http://www.khsdornach.org). Plné certifikované vzdelávanie je možné v 7 členských štátoch EÚ a Švajčiarska.

Smernice Európskej únie, ktoré by zahrňovali aj antropozofickú medicínu je nutné ešte vytvoriť. V súčasnosti sú snahy o takýchto smerniciach diskutovať. Vyše milión obyvateľov EÚ podporilo tieto snahy svojim podpisov v akcií ELIANT (www.eliant.eu). V Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgií, Fínsku, Francúzsku, Taliansku, Velkej Británií a Holandsku je poskytovanie antropozofickej liečby hradené zdravotnými poisťovňami.

 

III. Terapia

Antropozofická medicína so svojim integrujúcim prístupom kombinuje konvenčné liečebné postupy, homeopatiu, fytoterapiu, liečbu špecifickými antropozofickými liečivami a terapeutickými postupmi. Je používaná vo všetkých oblastiach  liečebnej starostlivosti – zahŕňajúc akútnu, intenzívnu starostlivosť alebo liečbu chronických ochorení.

Medzi špecifické terapeutické prístupy patrí liečebná eurytmia, rytmické masáže, umelecká terapia, psychoterapia, práca s biografiou, ošetrovateľstvo, fyzioterapia.

Bezpečnosť a kvalita

Bezpečnosť antropozofických terapeutických postupov je dobre zdokumentovaná viacerými štúdiami (pozri časť výskum), ktoré potvrdzujú, že sú dobre tolerované. Všetky antropozofické liečivá sú vyrábané podľa princípov Good Manufacturing Practice (GMP). Kvalita liečiv zodpovedá kritériam a parametrom oficiálnych liekopisov (napr. European Pharmacopoeia, German Homoeopathic Pharmacopoeia, French Pharmacopoeia, Pharmacopoeia Helvetica, Anthroposophic Pharmaceutical Codex). Antropozofické liečivá neboli testované na zvieratách. Profesionálne kompetencie v antropozofickej farmácií sú udelované Medzinárodnou asociáciou antropozofických farmakológov (IAAP, http://www.iaap.org.uk/), ktorá je tiež zodpovedná za vzdelávanie, výskum a ďalší rozvoj.

 

IV. Výskum:

Od svojho vzniku bola antropozofická medicína založená na vedeckom prístupe. Základný výskum, observačné a klinické štúdie sú piliermi, na ktorých stojí hodnotenie účinnosti antropozofickej terapie. Jedná sa o jednotný, postupne sa vyvíjajúci vedecký systém. Ako to bolo pri konvenčnej medicíne, aj tu sa vyvíjali postupom času metodologické prístupy – od popisov ojedinelých prípadov, retrospektívnych štúdií skúmaním dokumentácie a jednoduchých kohortných štúdií, až po zložité prospektívne, randomizované, kontrolované štúdie.  Súčasná antropozofická medicína používa široké spektrum štúdiových dizajnov.

V konvenčnej medicíne je skúsenosť lekára metodologicky vyčlenená z výskumu. Randomizované, placebom kontrolované, dvojito zaslepené štúdie nahrádzajú vo výskume rozhovor medzi pacientom a lekárom a znemožňujú svojim zovšeobecňujúcim experimentálnym charakterom skúmať prirodzené podmienky, v ktorých sa odohráva liečba. Antropozofická veda preto hľadá nové možnosti, ako dôjsť k zhodnoteniu účinnosti liečby. Hľadá a rozvíja nové vedecké metódy, ktoré lepšie zodpovedajú reálnej situácií liečby a jej individuálnemu charakteru v praxi lekára.

Bol vypracovaný nový koncept – tzv. Cognition-Based Medicine (CBM, http://www.ifaemm.de/G2_cog.htm), ktorý rozširuje postupy Evidence-Based Medicine  (EBM, Medicíny založenej na dôkazoch) o možnosť zhodnotenia účinnosti liečby u jedného konkrétneho pacienta (tzv. single case study). Využiteľnosť týchto postupov dokazovania prekračuje hranice vysoko individualizovanej antropozofickej a homeopatickej liečby. Nachádza uplatnenie všade tam, kde nie je možné použiť z etických alebo iných dôvodov dizajn dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie ako zlatého štandardu EBM (napríklad v chirurgii a psychoterapii).

Bolo založených niekoľko výskumných inštitúcií. Prebiehajú viaceré projekty vzájomnej spolupráce s rôznymi univerzitami v členských štátoch EÚ a Švajčiarsku.

Najdôležitejšie výskumné inštitúcie:

  • Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizin Theorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Universität Witten/Herdecke, Nemecko
  • Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM), Univerzita Bern, Švajčiarsko
  • Institute for Applied Epistemiology and Medical Methodology (IFAEMM), Freiburg, Nemecko
  • Forschungsinstitut Hiscia Verein für Krebsforschung, Arlesheim, Švajčiarsko
  • Institut für klinische Forschung (IKF), Berlin, Nemecko

 

Publikované štúdie ohľadom antropozofickej medicíny:

Štúdie z rokov 2005-2009 – http://www.ivaa.info/userfiles/file/Studies_AM_2005_2009_update10_10.pdf

Výsledky posledných štúdii – http://www.ivaa.info/?p=103

Publikácie najdôležitejších výskumných pracovísk:

IFAEMM – http://www.ifaemm.de/F5_publi.htm

FIH – http://www.fih-berlin.de/html/publikationen.html

UNI-WH – http://www.uni-wh.de/gesundheit/lehrstuhl-medizintheorie/forschung/

 

V. Vzdelávanie

Bližšie informácie:

http://www.ipmt.net/czech/index_cz.php

http://www.ivaa.info/?p=74

http://www.medsektion-goetheanum.org/en/training/

 

VI. Linky:

Lekárska sekcia pri Slobodnej vysokej škole duchovnej vedy v Goetheane (http://www.medsektion-goetheanum.org/en/)

Medzinárodná federácia antropozofických lekárskych asociácií (IVAA, http://www.ivaa.info)

Medzinárodná asociácia antropozofických farmakológov (IAAP, http://www.iaap.org.uk/)

Európska koalícia pre homeopatické a antropozofické liečivá (ECHAMP, http://www.echamp.eu/).

Sieť certifikovaných antropozofických kliník (AnthroMed, http://www.anthromed.de/de/start/)

Informácie o Cognition-Based Medicine (CBM, http://www.ifaemm.de/G2_cog.htm)

Petícia ELIANT – http://www.eliant.eu/new/lang/en/