Štúdium v Goetheane

Medzinárodné štúdium v Goetheane (Švajčiarsko) ponúka predovšetkým pre mladých ľudí možnosť spoznať základy Antropozofie formou denného štúdia, štúdia popri zamestnaní a umeleckého štúdia. Viac informácií nájdete na strákach štúdia.

Denné štúdium

Duch ako individuálna skutočnosť

Cieľ. Cieľom štúdia je spoznanie a prehĺbenie základných obsahov a metód duchovnej vedy. Ide o denné štúdium. Predpokladá vysokú osobnú angažovanosť.

Diela. Študujúci sa denne zaoberajú základnými dielami Rudolfa Steinera: Filozofia Slobody, Teozofia, Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch?, Tajná veda.

Umenie. Maľovanie, kreslenie, modelovanie, hudba, tvorivá reč a eurytmia: prostredníctvom cvičenia a umeleckej praxe rozvíja Štúdium v Goetheane schopnosti k tvorivému utváraniu života a povolania.

Semináre. Počas štyroch dní v týždni je možné navštíviť semináre k aktualnym témam výskumu, ktorý realizujú spolupracovníci Goetheana a externí prednášajúci z celého sveta v anglickom alebo nemeckom jazyku.

 

Stavebné kamene

Projekt. Individuálny projekt poskytuje možnosť prehĺbenia vybraného aspektu Antropozofie, umenia ale vedeckej témy.

Štúdijná cesta. Štúdium je rozšírené prostredníctvom štúdijnej cesty do Paríža a katedrály v Chartres | Francúzko, umeleckej cesty do Florencie | Taliansko, ako aj menších výletov do kultúrnych centier v nedalekej blízkosti — Colmar a Strasbourg | Francúzko, Bern a Zurich | Švajčiarsko, Freiburg a Heidelberg | Nemecko. Náklady nie sú zahrnuté v poplatku za štúdium.

Podujatia. Svoje osobné záujmy môžu účastníci prehĺbiť účasťou na kurzoch a podujatiach v rámci výskumného inštitútu v Goetheane ako aj na konferenciách odborných sekcií Vysokej školy.

Štúdium popri zamestnaní

Šesť víkendov: úvod a prehĺbenie

Je človek sám Antropozofiou? Možno — v každom prípade iba potiaľ, pokiaľ chce pochopiť seba samého a svet.

Je založená v človeku. Je zároveň spojená so svetom. Antropozofia — v človeku založený a so svetom spojený vzťah ku skutočnosti? Neustále a rýchlo sa meniaca skutočnosť by bola dôsledkom.

To je ale náš dnešný svet. Je razatne sa meniacim svetom a ako ľudia, ako vedomí súčasníci nesieme za túto zmenu zodpovednosť.

Otázka. Tázať sa života — žiť otázky.

Orientácia. Premenlivosť medzi duchovným a denným životom.

Koncentrácia. O sile rozhodnutia v živote.

Kontemplácia. Ktorá poézia určuje náš dnešok?

Meditácia. Ako môže zodpovedne žiť to činné vo svete, ktorý vytvoril človek?

Skutočnosť. O individualizácii a novej spoločenskosti.

 

vzdelávanie