Inkarnácia Ahrimana – kedy a kde?

Terry Boardman: Inkarnácia Ahrimana – kedy a kde?

Toto je revidovaná a mierne rozšírená verzia prednášky, ktorú autor predniesol na seminári Der Europäer v bazilejskom Stadthause, Bazilej, Švajčiarsko, 23.11.2019 a ktorá bola uverejnená v časopise The Present Age (zv. 5 č. 7/8 október/november 2019 a zv. 5 č. 9/10 máj/jún 2020)

Rudolf Steiner v druhej polovici roku 1919 uviedol 8 údajov o vtelení Ahrimana. Skôr, než sa budem venovať týmto ôsmim indíciám, chcel by som upozorniť na niektoré jeho skoršie poznámky, ktoré možno považovať za „predbežné“.

Dňa 16. júla 1918 (GA 181), v deň popravy rodiny Romanovcov v Rusku boľševikmi, R. Steiner hovoril o „vtelení Ahrimanovho ducha“ do Enrica Dandola, benátskeho dóžu (vojvodu), vodcu 4. križiackej výpravy v roku 1204. To bolo približne o 700 rokov skôr. 700 rokov je približne jedna tretina roku 2160, čo je dĺžka jednej kultúrnej epochy. Je vždy zaujímavé pozrieť sa, čo mal Steiner na mysli, keď hovoril o Benátkach. Táto ostrovná obchodná republika zohrala v dejinách Európy a Západu mimoriadne dôležitú úlohu, ale nie je teraz čas venovať sa tomu podrobne.

Toľko k Steinerovmu prvému náznaku inkarnácie, nie samotného Ahrimana, prosím, všimnite si, ale ahrimanského ducha, v Dandolovi z Benátok. Potom, 27. 10. 1919 v Zürichu, Steiner povedal:

„Tak ako došlo k inkarnácii Lucifera na začiatku tretieho predkresťanského tisícročia a ako došlo k inkarnácii Krista v čase mystéria na Golgote, dôjde v treťom tisícročí niekedy po našej súčasnej pozemskej existencii k západnej inkarnácii bytosti Ahrimana ….“

Nehovoril teda len o duchu Ahrimana, nie o zatienení človeka Ahrimanom, ako to bolo u Dandola, ale o inkarnácii samotného Ahrimana, ale časový údaj zostáva nejasný: „v treťom tisícročí, niekedy po našej súčasnej pozemskej existencii ….“

Tretie tisícročie je veľmi dlhé – 1000 rokov, ale Steiner sa rozhodol povedať, že niekedy po našej súčasnej pozemskej existencii, čím zjavne myslel buď svoj vlastný život, alebo život svojej generácie. Ak predpokladáme, že Steiner sám sa mohol dožiť celého života, potom by sa jeho život skončil približne v 50. rokoch 20. storočia. Jeho najmladší poslucháči sa mohli dožiť 80. rokov 20. storočia. Nemožno sa nepýtať, prečo povedal „niekedy po našej súčasnej pozemskej existencii“. Je to veľmi obmedzujúce slovné spojenie. Naznačuje, že nie až tak ďaleko v budúcnosti. Ale on tiež hovorí: v treťom tisícročí. Ale kedy v 3. tisícročí? Mohlo by sa zdať, že bližšie naznačuje v tej istej prednáške, keď hovorí:

„…človek skutočne pochopí tento priebeh historického vývoja ľudstva v rámci takmer šiestich tisícročí len vtedy, ak vidí, že na jednom póle stojí luciferské vtelenie, uprostred vtelenie Krista a na druhom póle vtelenie Ahrimana.“ (27. 10. 1919)

Znamená to teda, že Ahrimanova inkarnácia je pravdepodobná až na konci tretieho tisícročia, keďže vieme, že o niekoľko dní neskôr, 1. novembra 1919, Steiner povedal, že Lucifer sa inkarnoval v Číne na začiatku tretieho tisícročia pred Kristom, takže vyvážené zrkadlenie týchto dvoch inkarnácií by naznačovalo, že ak sa Lucifer objavil na začiatku tretieho tisícročia pred Kristom, Ahriman by sa mal objaviť na konci tretieho tisícročia nášho letopočtu, napríklad okolo roku 2900. K tejto otázke sa vrátime o chvíľu.

Toto sú dátumy 8 hlavných Steinerových údajov týkajúcich sa vtelenia Ahrimana:

 1. 27 Okt. 1919 Zurich  (GA 193)
 2. 1 Nov. 1919 Dornach (GA 191)
 3. 2 Nov. 1919 Dornach (GA 191)
 4. 4 Nov. 1919 Bern (GA 193)
 5. 15 Nov. 1919 Dornach (GA 191)
 6. 21 Nov. 1919 Dornach  (GA 194)
 7. 25 Dec. 1919 (GA 195)
 8. 28 Dec. 1919 (GA 195)

Po nich, 28.11.1920 (GA 202), hovoril o našom veku ako o veku „ahrimanského znečistenia, infekcie“. Dňa 20. 7. 1924 v Arnheme (GA 240) povedal, že Ahriman sa „objavuje“ ako autor prostredníctvom ľudských duší od 80. rokov 19. storočia a počas celého 20. storočia. Pri tejto príležitosti sa nezmienil o inkarnácii v 3. tisícročí. Dňa 1. 11. 1919 v Dornachu (GA 191) však vyhlásil veľmi jasne a jednoznačne:

„A tak,, ako došlo k fyzickému [fleischliche] vteleniu Lucifera a fyzickému [fleischliche] vteleniu Krista, tak skôr, ako uplynie čo i len časť 3. tisícročia kresťanskej éry [ehe auch nur ein Teil des dritten Jahrtausends der nachchristlichen Zeit abgelaufen sein wird], dôjde na Západe k skutočnému vteleniu Ahrimana: Ahriman inkarnovaný v tele.“

Antropozof Hans Peter van Manen napísal o tomto výroku (Das Goetheanum 3.3.1996)1:

„buď to znamená hneď na začiatku tretieho tisícročia – možno rok 2000 – alebo to môže byť aj skôr! Ten druhý prípad by znamenal, že udalosť vtelenia by sa začala skôr, v posledných rokoch 20. storočia, a potom by vyvrcholila a skončila v prvých rokoch 21. storočia. Podľa môjho názoru nezvyčajne starostlivé zváženie týchto slov smeruje skôr k druhej, druhej možnosti.“ Van Manen pokračoval:

3000       2000     1000    Myst. Golg.    1000      2000       3000

…x…………………..……………………†…………………………………………….…..x……..….….

Lucifer                               Kristus                                Ahriman

 

„Vidíme teda, že Lucifer aj Ahriman sa vtelili na začiatku „svojho“ tretieho tisícročia, aby mu „udávali tón“. Steiner neuviedol presné proroctvá, náznaky atď. preto, lebo chcel ľuďom ponechať slobodu… aby uľahčil slobodné utvorenie úsudku na základe faktov, ktoré si môže každý sám overiť….Každý si môže sám zistiť, ako blízko je vtelenie Ahrimana na základe symptómov, ktoré podrobne opísal [Steiner].“ (van Manen)

Tu je teda van Manenova odpoveď na skôr položenú otázku o 3. tisícročí: začiatok alebo koniec? Osobne sa prikláňam k prijatiu van Manenovej argumentácie. Ak sa teraz pozrieme na ukazovatele prípravy na príchod Ahrimana v modernej dobe, ktoré Steiner spomína v roku 1919, vidíme, že sú to tieto ukazovatele:

 1. Šírenie mechanistického pohľadu na vesmír
 2. Spoločenský život riadený ekonomikou; vyhýbanie sa/odmietanie trojčlennosti
 3. Šírenie nacionalizmu
 4. Šírenie straníckej politiky
 5. Pohľad na kresťanstvo založený len na doslovnom výklade textu Biblie
 6. Intelektuálny duchovný život; štatistika
 7. Nevedomé prijímanie ducha prostredníctvom jedla a nápojov
 8. Veľká vynaliezavosť vo fyzickom živote

Ďalej poznamenávame, že všetky vyššie uvedené skutočnosti sa od Steinerových čias už udiali, okrem množstva vecí, ktoré si jeho súčasníci sotva vedeli predstaviť, ako napríklad atómová  bomba a internet. Ale sám Steiner 28. novembra 1920 povedal: „…nie je veľmi časté, aby sa od poslednej tretiny 19. storočia s takou obrovskou rýchlosťou rozvíjalo niečo tak zvláštne, ako je ahrimanizácia“.

Potom, 4. 11. 1919 v Berne (GA 193), povedal: „Ľudská myseľ sa stane veľmi vynaliezavou v oblasti fyzického života. A práve rastom tejto vynaliezavosti vo fyzickom živote…. sa telesná individualita, do ktorej sa môže vteliť Ahriman, stane možnou a nevyhnutnou“.

Mohlo by sa to týkať genetického inžinierstva? Klonovania? Bude „ľudský“ nositeľ pre Ahrimana výsledkom genetickej manipulácie? Ovca Dolly bola vytvorená v Roslinovom inštitúte v Škótsku v roku 1996. Toto nešťastné zviera dostalo v inštitúte číslo 6LL3. L je 12. písmeno abecedy a 6 + 12 + 12 + 3 = 33). Prvý hybridný ľudský klon (vytvorený z bunky mužskej nohy a kravského vajíčka) bol vytvorený v novembri 1998 spoločnosťou American Cell Technologies; po 12 dňoch bol zničený. Kontext Steinerovej poznámky v skutočnosti nepodporuje predpoklad genetického inžinierstva.

 

Ahriman a 21. storočie

Ahriman sa teraz musí pohnúť smerom k svojej inkarnácii, pretože od otvorenia „brány vnímania“ v rokoch 1899/1900 sa čoraz viac ľudí prebúdza do duchovnej reality a vidí skrz miazmu materializmu. Po druhé, éra éterického Krista sa už začala (cca 1933) a v roku 2033 zavŕši svoje prvé storočie. Po tretie, vek Michala už vstúpil do svojho druhého storočia (1979) a michaelské impulzy spiritualizácie silnejú. Po štvrté, v roku 2029 prejde 5. poatlantická epocha zo svojho 2. („dualistického“) obdobia (308 rokov: 1413 – 1721 – 2029) do svojho 3. („trinitárneho“) obdobia. A po piate, v 21. storočí sa ľudstvo stane 21-ročným: toto je pre ľudstvo rozhodujúce storočie pre vývoj Ja.

Ak chce Ahriman zabrániť tomu, aby si ľudstvo uvedomilo, že jeho kozmické Ja je Éterický Kristus, určite to musí urobiť v tomto storočí, v tejto (5. poatlantickej) epoche. Ak sa mu to podarí, potom sa ľudstvu nepodarí zjednotiť so svojím kozmickým Ja Egom (Kristom) v tejto 5. poatlantskej epoche (1413-3573) a ľudská spoločnosť upadne do akejsi totalitnej nočnej mory: bude to verzia neo-atlantskej spoločnosti Francisa Bacona z Bensalemu – nadvláda nad „ovcami“ zo strany „pastierov-kňazov Chrámu tajomstiev“ 21. storočia – paternalistických oligarchických vedcov, technokratov, podnikateľov a ich prisluhovačov v politike, armáde a médiách. Úloha 5. poatlantickej epochy, epochy vedomej duše – aby jednotlivci rozvíjali svoju autonómiu, vedomie seba samých ako duchovných bytostí a uplatňovali svoju schopnosť etického myslenia – by potom bola úplne zmarená.

 

Astronomické znamenia

Teraz sa pozrime na niektoré nebeské znamenia z rokov 1979 – 2054, ktoré ďalej podporujú pravdepodobnosť, že vtelenie Ahrimana sa uskutoční v 21. storočí, a teda je skutočne blízko: rok 1979 bol 21 rokov pred otvorením 21. storočia. Dňa 26. februára 1979 Pluto preniklo do vnútra dráhy Neptúna a až do marca 1999 sa pohybovalo vo vzťahu k Slnku bližšie ako Neptún. Dňa 26. februára 1979 nastalo úplné zatmenie Slnka v hviezdnej sústave2 Vodnára. Počas zatmenia prešiel tieň Mesiaca cez horu Svätej Heleny na severozápade USA. Dňa 20. marca 1980 sa sopka začala otriasať zemetraseniami. Dňa 18. mája 1980 (v nedeľu Nanebovstúpenia Pána) došlo k mohutnej erupcii.

Dekádu 80. rokov 20. storočia zatienil návrat Halleyovej kométy, ktorá sa tradične spája s materialistickými impulzmi. V roku 1989 sa 4. mája (Deň nanebovstúpenia) Pluto na svojej 248-ročnej dráhe najviac priblížilo k Zemi a k Slnku. V rokoch 1988 – 1993 došlo k trojnásobnej konjunkcii (stretnutiu) Saturna, Uránu a Neptúna. V rokoch 1990-91: Jupiter v siderických Blížencoch (♊) stál oproti Saturnu, Uránu a Neptúnu v Strelcovi (♐). Dňa 26. februára 1998 sa Pluto blížilo ku konjunkcii s Antaresom, hviezdou v srdci Škorpióna (♏) a vtedy nastalo úplné zatmenie Slnka vo Vodnárovi (♒). Po celý rok 1999 zostalo Pluto v konjunkcii s Antaresom v strede Škorpióna. Z astrozofického hľadiska je stretnutie Pluta s Antaresom v Škorpiónovi veľmi „temnou“ kombináciou. Dňa 11. augusta 1999 nastalo úplné zatmenie Slnka. Dráha tieňa tohto zatmenia prechádzala postupne cez všetky oblasti spojené s poatlantskými kultúrnymi epochami v opačnom poradí, počnúc Novým Škótskom v Severnej Amerike a končiac Bengálskym zálivom (pozri vyššie).

17.-18. augusta 1999 bol Veľký kríž v stálych znameniach (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár), t. j. v znameniach 4 evanjelistov (Lukáš, Marek, Ján a Matúš) (pozri obrázok nižšie). Tento Veľký kríž je tradične známy ako Kríž ukrižovania. Zjavne predstavuje obrovskú výzvu pre všetky fixné a zastarané formy – fyzické, sociálne, emocionálne a mentálne. V nasledujúcich mesiacoch roku 1999 Zem sužovala pozoruhodná séria prírodných katastrof – najmä zemetrasení, ale aj povodní a búrok, ktoré uzatvárali storočie a pokračovali až do jeho konca.

Slávny francúzsky astrológ zo 16. storočia Nostradamus v jednom zo svojich najznámejších veršov o budúcnosti konkrétne uviedol rok 1999. Zvyčajne nebol taký konkrétny, pokiaľ ide o určenie rokov. 3 Približne 270 dní (obdobie ľudského tehotenstva) po zatmení, v prvom májovom týždni roku 2000 a pokračujúc cez Veľkú noc (23. apríla) a Nanebovstúpenie (1. júna), sa všetky nebeské telesá tradične spájané s ľudskou dušou (teda nie Urán, Neptún a Pluto), okrem Marsu, zhromaždili v siderickom Baranovi, Aries/Baránkovi (trofický Býk). Bolo to pozoruhodné stellium, mohutná kozmická konferencia planét tradične spájaných s ľudskou dušou. Mars (planéta, ktorá sa tradične spája s agresivitou, ale aj s odvahou a ktorá je podľa Rudolfa Steinera od 17. storočia planétou Budhovho vykupiteľského pôsobenia) potom celú túto skupinu viedol zo siderického Barana do Býka (tradične znamenie Ducha Svätého). Postupne prešli do opozície s Plutom, ktoré sa na druhej strane zverokruhu spojilo v konjunkcii s Antaresom (srdcom súhvezdia Škorpióna).

Tu (vľavo) vidíme vzorec pre 3. máj 2000, hoci sa musím ospravedlniť, že tento diapozitív je usporiadaný pre trofický zverokruh, v ktorom sa všetky pozície planét líšia o približne 23° od hviezdneho zverokruhu. Pre hviezdne postavenie si prosím predstavte, že skupina planét je v Baranovi a Pluto je v Škorpiónovi.

Potom, 28. mája 2000, tesne pred Nanebovstúpením, došlo ku konjunkcii Saturna a Jupitera (tradične planéty minulosti, resp. budúcnosti).

Takže od 11. augusta 1999 (Veľký kríž v stáliciach a úplné zatmenie Slnka) až po prvý májový týždeň roku 2000 a jeho zostavu všetkých tradičných nebeských telies, ktoré sa týkajú ľudskej duše, a to všetko v opozícii k stretnutiu Pluta s Antaresom, „srdcom“ Škorpióna.  Otázka, ktorú by sme podľa mňa mali zvážiť, je, či toto deväťmesačné obdobie bolo obdobím tehotenstva ľudskej bytosti, ktorá bude slúžiť ako prostriedok pre Ahrimana.

 

Čísla a Sorath

Ak prejdeme od nebeských udalostí k číslam, je zaujímavé si všimnúť, že existujú len 3 roky, ktoré po vydelení tromi dávajú číslo 666, a to: 1998, 1999 a 2000:

1997 / 3 = 665,6666 sa opakuje
1998 / 3 = 666
1999 / 3 = 666,3333 opakujúcich sa
2000 / 3 = 666,6666 opakujúce sa
2001 / 3 = 667

To nás privádza k 666-ročnému rytmu slnečného démona Soratha, ktorý sa spomína v 13. kapitole Zjavenia svätého Jána [hoci udalosti tam opísané sa podľa Steinera vzťahujú na samotný koniec pozemského vývoja a nie na našu dobu]. Tu by sme si mali všimnúť zrejmú vec, že rok 666 spadá do 7. storočia, 2 x 666, t. j. rok 1332, spadá do 14. storočia a 3 x 666, t. j. rok 1998, síce nespadá do 21. storočia, ale je k nemu mimoriadne blízko, chýbajú mu len 2 roky, a určite doň vrhá svoj tieň; môžeme si spomenúť napríklad na 11. september. Máme teda tri fázy, ktoré sú v živote rastúceho človeka a v ľudských dejinách také dôležité: 7-14-21. Steiner opisuje Soratha ako mocnú bytosť „ahrimanskej povahy“. Ako kontrainteligencia Slnka, slnečný démon, je zjavne osobitným spôsobom protikladný Michalovi, slnečnému archanjelovi, ktorý sa podľa Rudolfa Steinera4 nachádza v procese vzostupu, aby sa stal jedným z hierarchie archéov. Steiner stotožnil Soratha najmä s impulzom čiernej mágie: v tajomstve 666 sa skrýva tajomstvo čiernej mágie. Na našom obzore sa teda objavuje takpovediac rozdelenie ľudstva v ďalekej budúcnosti: tí, ktorí si zvolia Krista, budú napokon bieli mágovia a ich protivníci, strašní čarodejníci, sa stanú čiernymi mágmi, ktorí nemôžu uniknúť pred hmotou….5

Pripomíname, že v tomto čase tretieho opakovania 666 bola bojovou zástavou templárov Beaucéant, obdĺžniková zástava, ktorá pozostávala z čierneho štvorca nad bielym štvorcom. A čo sme videli v čase okolo milénia vystupovať z kultúrneho života angloamerického sveta?

Dve veľké filmové trilógie – Pán prsteňov a Matrix, ktoré obe veľmi odlišným spôsobom prezentovali obraz, o ktorom hovoril Steiner: rozdelenie ľudstva: tí, ktorí si vybrali Krista, bieli mágovia, a protivníci, čierni mágovia, ktorí sú zviazaní v hmote.  Oba filmy sú tiež naplnené atmosférou neúprosne rastúcej hrozby a napätia – moci strašných temných síl, ktoré sa snažia ovládnuť celý svet a zotročiť a/alebo vyvraždiť ľudstvo – to všetko tesne po roku 1998 (3 x 666). Trvá niekoľko rokov, kým sa film od prvotného nápadu dostane do kín, takže môžeme predpokladať, že v roku 1998 boli tieto filmy buď vo fáze plánovania, alebo sa skutočne nakrúcali. Podľa Rudolfa Steinera: znakom 3. opakovania 666 by boli bytosti s neľudskou tvárou pohybujúce sa medzi nami a začiatok rozdelenia ľudstva na dve, nerasové, skupiny rás – morálne a nemorálne, resp. amorálne. Sorathské gesto sa podľa neho začne prejavovať vo vonkajšom vzhľade niektorých ľudských bytostí. Tu (vľavo dole) vidíme muža, ktorý chcel koncom 90. rokov 20. storočia premeniť svoje telo na telo jaštera, a švédskeho rockového speváka (vpravo dole)  z metalovej skupiny Dark Funeral; speváci takýchto skupín nespievajú, ale vrčia alebo kričia. Sám seba nazýva Lord Ahriman. V 90. rokoch 20. storočia, s rozšírením internetu, sa mená Ahriman a dokonca aj Sorath stávali známejšími, najmä medzi mladými ľuďmi, napríklad z metalovej rockovej scény.

 

Prvý záver

Teraz prichádzam k svojmu prvému záveru: fyzický nositeľ Ahrimana bol takpovediac počatý v auguste 1999 v čase zjavenia Veľkého kríža a úplného zatmenia Slnka a potom sa zrodil o deväť mesiacov neskôr, začiatkom mája 2000, v čase stretnutia siedmich planét proti Plutu v konjunkcii s Antaresom v Škorpiónovi.

Po narodení v roku 2000 by mal ľudský nositeľ v roku 2003 3 roky, teda za predpokladu narodenia v máji 2000:

Od mája 2000 do mája 2001 sa učil stáť a chodiť.
Od mája 2001 do mája 2002 sa učil hovoriť.
Od mája 2002 do mája 2003 sa učil myslieť.

Z tohto pohľadu sa môžeme pozrieť na udalosti rokov 2000 – 2009. Rok 2008 bol jeho deviatym rokom. Deviaty/desiaty rok vo vývoji dieťaťa je rokom, keď Ahriman vkĺzne do podvedomia dieťaťa. Mnohé deti sa začínajú pýtať, či sú ich rodičia naozaj ich rodičmi. Môže sa dostaviť hnev. Roky 2008 – 2009, 9/10. rok nového tisícročia, boli poznačené ekonomickým „cunami“, ktorého charakteristickým znakom bol intenzívny strach, že sa nám všetkým náhle odoberie ekonomická pôda spod nôh. Situáciu, ktorá nastala potom, pokiaľ ide o „nositeľa“, vidím nasledovne:

 • Od narodenia do 21 rokov by sa nositeľ držal v úzadí, hoci svetové udalosti by „odrážali“ etapy jeho vývoja, najmä vo veku: 7-9-12-14-18 a 21.
 • V roku 2021 by potom „dosiahol plnoletosť“.
 • V roku 2030 by sa mal presadiť na svetovej scéne.

Ovládol by svetové dianie, pravdepodobne prostredníctvom zástupcov, keďže by najradšej zostal nepoznaný, najmenej 3 roky, do roku 2033 (čo je 2000 rokov od troch rokov od tajomstva Golgoty a 100 rokov od toho, čo Rudolf Steiner naznačil ako príchod šelmy z priepasti v roku 1933), alebo možno 12 rokov 2030 – 2042.

V rokoch 2011-2012 zažil svoj prvý návrat Jupitera – jeho 12-ročný cyklus. V rokoch 2012-14 prešiel pubertou. Všetci poznáme veľké a často búrlivé zmeny, ktoré sa v tomto období môžu odohrať vo vývoji dieťaťa. Môžeme si spomenúť, ako nás v rokoch pred rokom 2012 médiá pripravovali na olympijské hry, ktoré sa mali konať v Londýne, a toto mesto malo byť na kľúčové obdobie stredobodom svetovej pozornosti. Jednotlivé ceremoniály olympijských hier v roku 2012 boli zámerne inscenované ako globálne kultové predstavenia, ktoré mali oveľa zlovestnejší a sugestívnejší charakter ako ešte väčšie predstavenia, ktoré sa konali štyri roky predtým v Pekingu.  Ku koncu pubertálnej skúsenosti Ahrimanovho nositeľa sme si v roku 2014 pripomenuli sté výročie vypuknutia Prvej svetovej vojny, ktorou sa začala agónia 20. storočia. Kríza z roku 1914 mala svojho bezprostredného predchodcu v balkánskych vojnách (1912 – 13), ktoré vzišli z taliansko-tureckej vojny z roku 1911, konfliktu, ktorý sa viedol najmä v severnej Afrike. V našich časoch sa paralelne s ňou odohrala udalosť tzv. arabskej jari v roku 2011 a grécka hospodárska kríza v roku 2012. Potom v rokoch 2013/2014 prišla ukrajinská kríza a začiatok toho, čo bolo čoskoro uznané ako druhá studená vojna medzi Ruskom a Západom. Sýrska občianska vojna bola strašným divadlom v rámci tohto väčšieho konfliktu a priniesla bezprecedentné hrôzy, ktoré spáchal takzvaný „Islamský štát“ (známy aj ako ISIS alebo IS). Nasledujúce štyri roky boli obdobím narastajúceho napätia medzi krajinami a v rámci nich, v neposlednom rade v dôsledku vĺn masovej migrácie, ktoré prúdili z Blízkeho východu do Európy, ktorú samotnú čoraz viac pohlcovali sociálne krízy.  Koncom roka 2018 sme boli svedkami stého výročia ukončenia Prvej svetovej vojny, čo celkovo, vrátane sovietskej revolúcie, možno považovať za veľký úspech a zároveň veľkú porážku pre Ahrimana: Steiner hovoril o tom, ako v roku 1914 Ahriman zatemnil vedomie približne 40 mužov v európskych kanceláriách, ktorí boli zodpovední za júlovú krízu, ktorá viedla k vojne. A tiež koniec roka 2018 a prvá polovica roka 2019 znamenali prvý mesačný uzol nositeľa (18 rokov 7 mesiacov). Napokon v rokoch 2020 – 2021 zažije ahrimanský nositeľ „dospelosť“ ; plné vtelenie akéhosi „ahrimanského ega“.

[P.S. A teraz, v marci 2020, sme svedkami klamlivej manipulácie s údajnou pandemickou krízou v zdravotníctve, ktorá má priniesť úplnú transformáciu sociálno-ekonomického poriadku; celkové gesto tejto súčasnej krízy je kontrakcia: strach, obmedzenie a úplná kontrola v globálnom meradle, pozastavenie slobôd a voľnosti – to všetko sa uskutočňuje s obrovskou rýchlosťou.]

 

Tri planéty a dve sochy

Ahrimanovo „ľudské“ pôsobenie by malo byť rámcované astronomickými udalosťami „troch nebeských Mágov“ – Uránu, Neptúna a Pluta, ich dráhami, opozíciami a kvadratúrami z rokov 1781 (U) 1846 (N) 1930 (P). Prvý z týchto troch nebeských „Mudrcov“ prišiel k človeku v jeho 18. roku, keď sa blížil jeho 21. rok (21. storočie). Tieto tri planéty priniesli dary nejednoznačnej a nanajvýš náročnej povahy. Anglické slovo „gift“ (dar) je v nemčine „Geschenk“, ale „Gift“ v nemčine znamená „jed“. Človek si spomenie na slová z Iliady: „Chráňte sa Grékov, ktorí nesú dary!“ V 80. rokoch 19. storočia, keď Urán a elektrina, táto „manipulácia“ so svetlom a nočná mora, ktorá si hovorila „politická revolúcia“, prvýkrát prenikli do ľudského vedomia, nikto ľuďom nehovoril: „Dávajte si pozor na planéty za Saturnom, aj keď prinášajú dary.“ – Jedinou výnimkou bol azda gróf Saint-Germain, ale toho ľudstvo nepočúvalo.

Človek naivne musel dary aj tak prijať, pretože sa blížil k svojmu prvému mesačnému uzlu, keď sa mu otvorí okno osudu a odhalí mu, že jeho osudom je stať sa slobodným – ale že sa tak stane len prostredníctvom konfrontácie s hrozne strašnými výzvami: Urán a elektrina v 18. storočí, Neptún a elektromagnetizmus v 19. storočí a Pluto a atómová energia v 20. storočí. V roku 1846, v desaťročí, ktoré bolo podľa Rudolfa Steinera obdobím maximálneho materializmu vo filozofii, bol objavený Neptún a elektromagnetická technológia začala to, čo sa stalo druhou priemyselnou revolúciou. Neptún bol teda objavený len 14 rokov predtým, ako ľudstvo vstúpilo do 60. rokov 19. storočia, desaťročia jeho Mmesačného uzla. Táto dekáda 60. rokov 19. storočia zodpovedá veku 18 rokov a 7 mesiacov, veku, v ktorom jednotlivec zažíva svoj prvý mesačný uzol. V tomto bode sa narodil Rudolf Steiner. Potom, 84 rokov po objavení Neptúna, bolo v roku 1930 objavené Pluto. Samotných 84 rokov je obežná dráha Uránu. Nemám teraz čas zaoberať sa všetkými rôznymi historickými a astronomickými súvislosťami medzi objavmi týchto troch planét a 20. a 21. storočím, ale práve tieto javy podľa môjho názoru ohraničia udalosti ahrimanskej inkarnácie. Napríklad tri obehy Uránu, teda 252 rokov (3 x 84) od roku jeho objavenia v roku 1781, nás zavedú do roku 2033, zatiaľ čo polovica obehu Pluta, 124 rokov od jeho objavenia v roku 1930, nás zavedie do roku 2054, kedy by som očakával, že sa ahrimanská inkarnácia definitívne skončí.

Nejde len o hru s číslami. Treba sa pozastaviť nad významom objavenia týchto planét na nebi a paralelných prírodovedných objavov na Zemi pre ľudstvo a nad tým, čo všetky tieto udalosti znamenajú pre vývoj vedomia ľudstva v 18. – 21. storočí a v kontexte posledných 2 000 rokov od tajomstva Golgoty, teda 21 storočí ľudského, „pokresťančeného“ vývoja. Pod pojmom „pokresťančený“ tu rozumiem „vedomý si Krista“, nie „naplnený Kristom“.

Boli to tri ambivalentné „dary“, s ktorými sa musel človek vyrovnať, keď prekročil prah fyzického sveta, prešiel za Saturn vo svojom vedomom poznaní a zostúpil do podprírody k atómovej anihilácii a k jadrovému žiareniu. Keď sme boli v procese prekračovania tohto fyzického prahu, museli sme potom v rokoch 1899/1900 prekročiť prah duše a ducha. Objavilo sa mnoho „akože“ sprievodcov, ktorí nám chceli vysvetliť nový svet, v ktorom sme sa ocitli: Freud, Jung, Kandinskij a Dalí, aby sme vymenovali aspoň štyroch, ale najistejším sprievodcom bol Rudolf Steiner. Urán, Neptún, Pluto – elektrina, elektromagnetizmus, atómová energia – tieto tri mocné sily alebo dary museli vtedy prísť k ľudstvu, ako prišli mudrci k malému Ježišovi. Steiner naznačil, že traja mudrci priniesli svoje dary duši, Šalamúnovmu dieťaťu Ježišovi z Matúšovho evanjelia, ktorá sprevádzala ľudstvo počas mnohých tisícročí jeho vývoja. Teraz v 21. storočí sa rodí, takpovediac vo veku 21 rokov, Ja ľudstva, čo znamená, že ľudstvo je teraz vyzvané, aby si osvojilo skutočné kozmické sebauvedomenie a spojilo sa s éterickým Kristom, ktorý je prítomný okolo celej Zeme a je k dispozícii všetkým, čaká na nás s láskou, aby sme sa k nemu obrátili. Éterický Kristus JE totiž vyšším JA ľudstva. Kristus vo mne; Kristus v ľudstve.

Spomeňte si na Sochu slobody, ktorej vzorom je rímska bohyňa Libertas v rímskych šatách, s tvrdou tvárou a siedmimi tvrdými lúčmi vystupujúcimi z jej hlavy. Jej gesto v eurytmii je v podstate „i“. Hláska i. Toto i môže byť egocentrické a sebavedomé, alebo môže predstavovať vyššie Ja v rovnováhe, ktoré nesie pochodeň poznania.  Jej oficiálny titul je Sloboda osvecujúca svet – nie práve skromný. Kniha v jej ľavej ruke nesie nápis 4. júla 1776 rímskymi číslicami. Jej slobodomurárski stavitelia ju pôvodne zamýšľali postaviť v Egypte pri novom Suezskom prieplave, ale nakoniec ju slobodomurári z Francúzska darovali slobodomurárom z Ameriky. Bola postavená v New Yorku v roku 1886. (York bol jedným z troch hlavných táborov rímskej armády Britannia, ale názov York v skutočnosti pochádza z mena vikingského náčelníka Eofora: Eorforvik – Jorvik – York).  O 36 rokov neskôr, v roku 1922, keď ešte stálo prvé Goetheanum a Rudolf Steiner bol nažive, sa na vrchu Corcovado nad brazílskym Riom de Janeiro začala stavať socha Krista Vykupiteľa. Otvorená bola v roku 1931, keď už bol Steiner mŕtvy a druhé Goetheanum nahradilo prvé. Gesto Krista Vykupiteľa je takmer totožné s eurytmickým gestom pre lásku. Jeho tvár, ktorá hľadí dole, je nežná a často stojí uprostred oblakov. Rio de Janeiro znamená januárová rieka, keďže toto miesto objavili 1. januára 1502 portugalskí objavitelia, teda počas svätých nocí. Mali by sme sa zamyslieť nad týmito dvoma veľkými sochami v Severnej a Južnej Amerike.

 

KDE?

Teraz sa dostávame k otázke, kde by mohlo dôjsť k vteleniu Ahrimana. Zo Steinerových údajov z roku 1919 (GA 191, 193) a z novembra 1917 (Sec. Bros. GA 178) sa ako najpravdepodobnejšie miesto vzniku vteleného Ahrimana javia USA alebo Kanada. Dňa 28. 12. 1919 Steiner poskytol ďalší druh náznaku, keď takmer žartovne povedal, že meno Ahrimanovho nositeľa by mohlo byť aj niečo ako „John William Smith“. To jednoznačne nepoukazuje na Francúzsko, Portugalsko, Španielsko alebo Nórsko, ktoré sa tiež nachádzajú „na Západe“.

Bolo by treba ďalšiu prednášku, aby som dal dokopy všetky dôvody, prečo si myslím, že tieto prednášky (GA 178) poukazujú na Severnú Ameriku ako miesto Ahrimanovho vtelenia. Spomeniem len, že významnou črtou týchto prednášok je Steinerova komparácia Írska – ako fragmentu takpovediac „čistej zeme“, ktorá zostala z Atlantídy, s Amerikou, ktorá je v mnohých ohľadoch spojená so silou ahrimanského dvojníka. Ahriman, samozrejme, pôsobí na celom svete, rovnako ako Lucifer, ale tak, ako sa ľudský nervový systém rozprestiera prakticky všade v ľudskom tele, ale napriek tomu má centrum v mozgu, tak aj americký kontinent môžeme v istom zmysle vnímať ako Ahrimanovu geografickú citadelu a základňu takpovediac globálnych operácií. To isté platí aj pre Lucifera a Čínu, ktorá je takpovediac jeho citadelou.

V prednáškach, ktoré Steiner predniesol v novembri 1917 v Zürichu, St. Gallene a Dornachu (GA 178), obšírne hovorí o ahrimanskom dvojníkovi, ktorý je spojený s naším éterickým telom, a o tom, že jeho aktivita je najsilnejšia na západe amerického kontinentu, kde sa mohutné horské pásma tiahnu severojužným smerom, t. j. blízko severného magnetického pólu. Mali by sme mať na pamäti, že rok 1917 bol rokom, v ktorom USA skutočne vstúpili do svetovej politiky svojím vstupom do prvej svetovej vojny. V novembri potom došlo k boľševickej revolúcii tesne pred Steinerovými prednáškami. V tomto roku boli zárodky rusko-americkej bipolarity, tak silne ovplyvnenej Ahrimanom, ktorá dominovala väčšinu 20. storočia.

Na tejto mape (bola ukázaná mapa) vidíme, ako línie magnetickej deklinácie prebiehajú na západe USA veľmi rovno. Tu vidíme polohu severného magnetického pólu (bol ukázaný diapozitív). Tu (diapozitív) je zväčšenie magnetickej mapy pre Severnú Ameriku. Tu (slajd) by som upriamil vašu pozornosť na štáty Utah, Colorado, Arizona a Nové Mexiko, 4 najpravouhlejšie štáty USA. Tu (diapozitív) je ich zväčšenina. Západne od nich a na hranici s Arizonou sa nachádza Kalifornia, kde sa nachádza Silicon Valley v údolí Santa Clara, neďaleko San Francisca (St. Francis). Názvy nie sú bezvýznamné. Santa Clara znamená Svätá Klára, čo zjavne súvisí so svetlom, a človek myslí na spojenie oxidu kremičitého so svetlom a na spôsob, akým sa v Silicon Valley oxid kremičitý v podstate „dopuje“, aby sa dosiahli vlastnosti v integrovaných obvodoch a počítačových čipoch. V údolí Santa Clara firmy zaoberajúce sa elektronikou pomaly nahradili ovocné sady, ktoré dali tejto oblasti pôvodnú prezývku Údolie potešenia srdca. Celá oblasť San Francisca bola dlho základňou výskumu a technológií amerického námorníctva. Tu nájdeme pôvod NASA, Hewlett Packard a mnohých ďalších veľkých mien spojených s elektronikou, nehovoriac o intelektuálnej veľmoci Stanfordskej univerzity a ďalších.

Pôvodný španielsky názov Los Angeles znamenal „Dedina Panny Márie, Kráľovnej anjelov z rieky Porziuncola“. Vidíme, ako sa tento názov doslova ahrimanizoval a zmenšil sa len na „LA“. Podobne ako v Benátkach, aj tu sa ahrimanské a luciferské stretáva predovšetkým v Hollywoode a v neďalekom údolí San Fernando, ktoré je centrom svetového pornografického priemyslu. Najzaujímavejšie je, že v samotnom Los Angeles sa nachádza slávna štvrť Venice (Benátky), ktorá má mnoho súvislostí s cestovným ruchom a umením a ktorá má svoju vlastnú fascinujúcu históriu. V 20. rokoch 20. storočia bola známa ako losangeleský Disneyland. Tu je niekoľko diapozitívov, ktoré ukazujú niektoré vlastnosti 4 štátov juhozápadu: Utah, Colorado, Arizona, Nové Mexiko. Poskytujú silný obraz o kvalitách tohto regiónu. Na ďalších niekoľkých diapozitívoch vidíme charakteristickú, úctu vzbudzujúcu, ale kostrbatú, takmer osudovú a život ubíjajúcu krajinu, ktorá sa tak úzko spája s juhozápadom Spojených štátov. Príroda vo všetkých zmysloch tu nadobúda obrovské rozmery, v neposlednom rade aj elektrické búrky (diapozitív). V tomto regióne, v Alamogorde v Novom Mexiku na 33° s. š., bola 16. júla 1945 odpálená prvá  atómová bomba na svete; zaujímavé je, že test dostal názov „Trinity“. V Novom Mexiku bolo v roku 1947 údajne spozorované aj prvé UFO v Roswelli, tiež na 33°23′ s. š. V Roswelli sa uskutočnila aj prvá pitva údajného „mimozemšťana“ z miesta údajnej havárie UFO, opäť v roku 1947. Mnohí si myslia, že táto technológia bola zhabaná z Nemecka na konci Tretej ríše alebo prispôsobená nemeckým modelom a testovala sa v týchto izolovaných častiach amerického juhozápadu, kde sa v izolácii vyvíjali aj atómové bomby. Netvrdím, že tieto udalosti sú pravdivé, ale len poukazujem na to, že tieto údajné javy, ktoré sú predmetom toľkých špekulácií a pravdepodobného klamstva a rozptýlenia, sa mali vyskytnúť práve v tomto regióne.  Mimochodom, Nové Mexiko bolo starobylým domovom predkov Aztékov predtým, ako sa presťahovali na juh a nakoniec v roku 1325 založili svoje hlavné mesto Tenochtitlán.

 

Záver

Ako som už povedal, podľa môjho názoru sa už začalo vtelenie Ahrimana, ktorý je už 20 rokov starý a vstúpi na scénu svetových záležitostí buď sám, alebo prostredníctvom zástupcu či zástupcov, pravdepodobne od roku 2030, ale možno až v roku 2040. Nech už by nositeľ ožil kdekoľvek, skutočnou geografickou scénou pre jeho dospelú činnosť bude podľa môjho názoru prinajmenšom v prvom rade juhozápad USA. Na záver R. Steiner zdôraznil 3 kľúčové body týkajúce sa vtelenia Ahrimana:

 1. Nemožno mu zabrániť.
 2. Z dlhodobého hľadiska môže priniesť dobro, pokiaľ sa prebudíme k duchu prostredníctvom odporu voči Ahrimanovým materialistickým impulzom.
 3. Ak Ahrimana nerozpoznáme, jeho vplyv bude škodlivý. „Dôležité je, aby ľudstvo nezaspalo Ahrimanovo vystúpenie.“

Napokon Heinz Herbert Schoeffler na prednáške v Stuttgarte v roku 1995 uviedol, že v apríli 1922 v Stratforde nad Avonom v Anglicku sa R. Steinera pýtali na čas jeho ďalšej inkarnácie a on dal jasnú odpoveď: „Vrátim sa o 80 rokov a určite v Amerike.“ Môžeme si položiť otázku: Ak je to tak a individualita, ktorou bol Rudolf Steiner, sa narodila približne v roku 2002, nevrátil sa snáď, aby sprevádzal ľudstvo, ktoré sa – až príliš nevedome – pripravuje na príchod Ahrimana v ľudskej podobe?

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

Poznámky

 1. Hans Peter van Manen, The Incarnation of the Adversary Powers as Seen by Rudolf Steiner (Mercury Press, 1996, originál v Das Goetheanum, 3.3.1996)
 2. Astrológovia bežne označujú dva systémy astrológie: „hviezdny“ a „trofický“. Prvý je indického pôvodu a dodnes sa v Indii a u niektorých západných astrológov hojne používa. V trofickom systéme sa súhvezdie pozorované za vychádzajúcim Slnkom v deň jarnej rovnodennosti (jarný bod) časom mení (čo spôsobuje posun jarného bodu o jeden stupeň každých 72 rokov) a jarná rovnodennosť (jarný bod) už nie je tam, kde bola v čase, keď ju grécky astronóm Ptolemaios stanovil v druhom storočí nášho letopočtu, keď sa jarná rovnodennosť zhodovala s prvým bodom Barana (1° Aries, Baránok). Ptolemaios a jeho spisy však mali takú prestíž, že jarný bod zostal v povedomí západnej astrológie zafixovaný na 1° Barana. Keďže prvý bod Barana, ktorý je tradične prvým z 12 znamení, určuje, ako sa zostavuje 12 znamení horoskopu, jarný bod v skutočnosti „putoval“ približne 23° a 50 minút od svojej skutočnej astronomickej polohy blízko 1° Barana v druhom storočí nášho letopočtu. To znamená, že všetky polohy planét uvedené v systéme trofickej astrológie sú v skutočnosti o 23° vzdialené od ich skutočnej astronomickej polohy. Bizarné je, že to neznamená, že trofická astrológia už nie je platná, pretože jej „vysvetlenia“ udalostí v osobnom i svetskom živote (svetové záležitosti) sa zdajú byť naďalej zmysluplné.
 3. Rok 1999 sedem mesiacov,
  Z neba príde veľký kráľ hrôzy:
  aby oživil veľkého kráľa Angolmois,
  Pred, po Marse vládnuť šťastím
  (Storočie X, štvorveršie 72)
 1. Prednáška z 18. mája 1913, Stuttgart (GA 194).
 2. Prednáška z 29. júna 1908, GA 104.
 3. Heinz Herbert Schoeffler, Rudolf Steiner’s Millennium Prophecies (Henry Goulden Books, 1999), s. 15. 7. Pozri tiež Crispian Villeneuve ed., Rudolf Steiner in Britain – A Documentation of his Ten Visits, Vol II (1922-1925) (Temple Lodge Publishing 2004), s. 737.

Zdroj: http://threeman.org/?p=2905

PDF Terry Boardman – Ahrimann

Nezaradené