Recenzie kníh Judith von Halle a Thomasa Mayera o Covid-19

Knihy od Judith von Halle a Thomasa Mayera zaoberajúce sa pandémiou Covid-19, a ich recenzie v časopise Das Goetheanum vyvolali hlavne v nemecky hovoriacich krajinách diskusiu. Uverejňujeme preklady recenzií a následnú diskusiu zverejnené na stránkach časopisu Das Goetheanum.

 

Rozporuplné výsledky výskumu

Ron Dunselman, 20. januára 2022

Pohľad na tri publikácie, ktoré sa zaoberajú vírusom Covid-19 a očkovaním z duchovného hľadiska. Autor a autorka sa prezentujú ako jasnovidci a prichádzajú k veľmi odlišným záverom.

Judith von Halle vo svojej knihe Die Coronavirus-Pandemie – Anthroposophische Gesichtspunkte (Koronavírusová pandémia – antropozofické hľadiská) rýchlo prichádza s kritikou Spravodajcu lekárskej sekcie Slobodnej vysokej školy duchovných vied z 19. marca 2020[1], pretože v ňom „nie sú takmer žiadne antropozofické východiská“. Podľa jej názoru chýbajú duchovné rozmery koronavírusu. Nadzmyslový výskum sa podľa nej neuskutočnil. Kde sa dá, citujú a kombinujú sa výroky Rudolfa Steinera, aby sa vysvetlila skutočnosť. Podľa nej je to bankrot duchovnovedeckého výskumu. Potrebné sú na takýto výskum vyššie schopnosti vedomia, „ktoré sú zatiaľ dané len jednotlivcom – na základe čoho môžeme s istotou predpokladať, že dôvodom toho je múdre božské vedenie“. Je to zrejmé: Judith von Halle je jednou z týchto vyvolených osôb a, ako sama hovorí, stojí sama na širokom poli.

Moje otázky k jej knihe a jej pokračovaniu Die Coronavirus-Pandemie II (Koronavírusová pandémia II) sú nasledujúce: Ako uskutočňuje svoj nadzmyslový výskum za prahom duchovného sveta? Akú metodiku používa? Aké kroky autorka urobila? Nenachádzam nič, dokonca ani žiadne odkazy na niektorú z jej iných kníh. Musím veriť v správnosť jej výsledkov. Nemôžem prijať ani výčitku, že antropozofický výskum len používa bežné údaje a cituje Rudolfa Steinera. Oprávnene namieta, keď sa citáty používajú len na vytváranie vlastných náhľadov a názorov bez toho, aby sa tieto „náhľady“ overovali na skutočnom živote. Často je to však inak: Ako často som napríklad počas desaťročí svojej práce psychológa a arteterapeuta zažil, že slová Rudolfa Steinera, pôsobiace v duši, mne a mojim spolupracovníkom stali sa okulárom pre intuíciu pri terapeutickej liečbe drogovo závislých! Toto sa deje všade v rôznych oblastiach práce na celom svete, od Goetheana až po Nový Zéland. Aké sú výsledky jej nadzmyslového výskumu, ktorý ona sama nazýva „antropozofickými hľadiskami“? Vidím aj tu problém. Autorka má so svojím nadzmyslovým výskumom patent na antropozofiu?

V prvej knihe som sa dočítal, že vírusy sú fyzickými nositeľmi podzmyslových protiduchovných myšlienok a vôľových impulzov a sú v rozpore s božským poriadkom. V našom tele máme 400 biliónov vírusov, ktoré sú základnými stavebnými prvkami života.[2] Podľa Judith von Halle zlí duchovia vysokého stupňa s Covid-19 pôsobia deštruktívne na nás ľudí, najmä na Ja, ale aj na astrálne telo, éterické telo a fyzické telo. My ľudia sme im k tomu dali príležitosť. Materialistické myšlienkové bytosti sídliace v našich éterických telách na celom svete sa premenili na vírusy Covid-19.

Očkovanie pritom poskytuje dočasnú ochranu, pretože podľa jej nadzmyslového vnímania je „v istom zmysle neškodné“. Uvedené by však ľudstvo navádzalo k tomu, aby videlo spásu len v technologických zásahoch, v dôsledku ktorých budú vítané „liečivé“ manipulácie s DNA, ktoré pretínajú individuálnu karmu. Očkovanie teraz umožňuje získať čas na energickú duchovnú prácu. Skutočné uzdravenie totiž očakáva len od radikálnej zmeny myslenia. Myslí tým uvedomenie si duchovného sveta, ktoré sa premieta do myšlienok, pocitov a sily vôle. Tu si môžeme podať ruku, ale rád dodám, že podľa mojich skúseností sa duchovný svet osvedčuje ako účinný vtedy, keď sa ľudia v skutočnom živote nájdu a – inšpirovaní antropozofiou – vnútorne „prečítajú“, čo sa od nich očakáva pre civilizáciu a svet. Je to činorodý duchovný výskum. Keď Judith von Halle píše, že duchovnovedecký výskum nových javov, ktorý propagoval Rudolf Steiner, je zanedbávaný alebo sa vôbec nerobí, prehliada činorodý duchovný výskum mnohých ľudí! Podľa mňa ide o to, aby sme bezmocne a nečinne neverili v „posolstvá zhora“, ale aby sme inšpirovane a intuitívne naplno stáli v živote a učili sa, pretože – aby som zakončil citátom Rudolfa Steinera – „život je úplne ezoterický[3]“.

Thomas Mayer sa tiež označuje za jasnovidca: „Píšem o duchovných oblastiach, na ktoré sa špecializujem.“ V rámci jeho siete ho podporuje viac než 50 jasnovidcov a jasnovidiek, ktorí boli, ako predpokladám, vyškolení ním a jeho partnerkou – obaja sa nazývajú učiteľmi meditácie. Vo svojej knihe Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht (Očkovanie proti korone z duchovného hľadiska) sa zameriava na očkovanie proti koronavírusu. Podľa jeho nadzmyslového vnímania sú dôsledky očkovania otriasajúce a ničivé. Vakcíny proti koronavírusu na báze génov od spoločností BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson, dávajú impulz k závažnému poškodeniu nadzmyslových článkov. Väčšina očkovaných zosnulých zostáva pripútaná k zemi a trpí. Dôsledky pre ďalšie inkarnácie sú ďalekosiahle negatívne, siahajúce do telesnosti. Okrem uvedeného to zaťažuje aj príbuzných. Súčasné „očkovacie náboženstvo“ je komplexným útokom na ľudstvo s cieľom skaziť telo a vytvoriť bezduché „ľudské stroje“.

Duchovia transhumanizmu sa manifestujú ako nový stupeň zla, ktorý pôsobí v covidovom víruse, chorobách, očkovaní a inšpirujú vládne obmedzenia pohybu a donucovacie opatrenia. Vírus bol podľa jeho vnímania umelo vytvorený prostredníctvom ľudských zámerov a manipulácií.

Ako dospel k týmto záverom? Kniha začína s dvoma citátmi z prednášok Rudolfa Steinera: „Ľudia budú očkovaní proti predispozícii k duchovným myšlienkam“ a „Úlohou materialistických lekárov bude vyhnať duše z ľudstva“. Kniha sa podriaďuje týmto vyjadreniam a odmieta očkovanie. Rudolf Steiner hovoril o očkovaní aj úplne iným spôsobom a sám sa dal zaočkovať, o čom sa tu, na začiatku knihy, nehovorí. Autor pracuje s náladami a využíva na to obrazy. Pred kapitolou o „ duchovnom očkovaní proti korone“ ukazuje obraz zvieracej príšery, ktorá s pôžitkom svojimi pazúrmi vyškrabuje tvár a oči mučeného človeka. Takýto spôsob písania je mi cudzí. Považujem ho za sugestívny, neponechávajúci slobodu a nevhodný pre (duchovno) vedecké výskumy. Tento spôsob práce ma núti pýtať sa, nakoľko sú výsledky jeho výskumu vlastne objektívne.

Rudolf Steiner varoval, že vlastné túžby zmenia nadzmyslové vnímanie, ak človek do duchovného sveta za prahom nevstúpi úplne nezaujato. Človek v tom prípade  vidí skôr seba namiesto pravdy. Nie je mi tiež jasné, ako sa Mayer a jeho kolegovia skúmajúci skupinovú meditáciu, vyrovnávajú so základným upozornením Rudolfa Steinera v knihe Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch: „Raz, keď pre to dozriem, nastane pre mňa to, čo má nastať. A prísne dbaj o to, aby si od vyšších mocností z vlastnej svojvôle nežiadal niečo pre seba.“[4] Sú všetci spoločne meditujúci ľudia zároveň tak vnútorne čistí a zrelí, že sa v ich dušiach môže zjaviť duchovný svet? Nedozvedám sa  nič o tomto probléme, nevidím v knihe ani žiadne otázky týkajúce sa tohto problému. Dôležitou témou knihy sú duchovné zásahy do posmrtného života očkovaných, liečenie duchom: Zosnulé očkované osoby sa navštevujú so zámerom uzdraviť ich poškodené bytostné články a ich vzájomný vzťah. Chcú to však očkovaní zosnulí? Zmení sa týmito zásahmi ich karma s ďalekosiahlymi dôsledkami pre budúce inkarnácie, ak sa zásahy uskutočnia bez súhlasu, z donútenia?[5]

Dokážem oceniť snahu Thomasa Mayera pomôcť svojim blížnym, ale vychádza to z dostatočne hlbokej duchovnej a karmickej múdrosti? Je to nevyhnutné, pretože duchovný svet je úplne odlišný od pozemského, ako to opakovane zdôrazňuje Rudolf Steiner. Ak sa to neberie do úvahy, človek sa dostáva sa do oblasti, kde sa ilúzia a autosugescia prelínajú a výsledky sa stávajú špekulatívnymi. Podľa môjho názoru sa náhľad do duchovného sveta a jeho bytostí nedá úspešne vynútiť plánovitým spôsobom. Je to milosť, zázrak osudu, ktorý Kristus ako Pán karmy môže darovať podľa svojej vôle – a nie podľa mojej –, ak sa ukáže, že som toho hoden. V knihe Thomasa Mayera mi chýba táto nálada pokory a skromnosti. Zachádza pre mňa príliš ďaleko na to, aby som jeho radikálne výsledky mohol uznať ako platný „duchovný názor“.

 

Kniha Judith von Halle, Die Corona-Virus Pandemie I, II. Anthroposophische Gesichtspunkte (Koronavírusová pandémia I, II. Antropozofické hľadiská), Verlag für Anthroposophie, Dornach 2021

Kniha Thomas Mayer, Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht (Očkovanie proti korone z duchovného hľadiska), Jenbach media, Raubling 2021

 

Preložil Martin Bobko

********

Ron Dunselman (1945) je psychológ a arteterapeut. Tridsať rokov pracoval v holandskom zariadení na liečbu drogových závislostí ARTA. V rokoch 1996 – 2012 bol predsedom Antropozofickej spoločnosti v Holandsku a v rokoch 1996 – 1997 a 2001 – 2014 jej generálnym tajomníkom. Bol spoluzakladateľom celosvetovej meditačnej iniciatívy Goetheana „Goetheanum Meditation Iniative Worldwide“. V roku 1996 mu vyšla kniha „An Stelle des Ich; Rauschdrogen und ihre Wirkung (Namiesto Ja; omamné látky a ich účinok)“.

 

[1] Matthias Girke a Georg Soldner, Pandémia koronavírusu. Aspekty a perspektívy. Goetheanum, Slobodná vysoká škola duchovných vied, lekárska sekcia.

[2] Thomas Hardtmuth, Ľudské vírusy. Argumenty systémovej biológie proti starému obrazu nepriateľa. Fórum antroposofickej medicíny, december 2021.

[3] Prednáška 30.1.1924

[4] Rudolf Steiner, Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch, GA 10

[5] V Mayerovej knihe, s. 131, pod odkazom na webovej stránke, pozri pracovný dokument Spojenie so zosnulými a pomoc zosnulým.

Widersprüchliche Forschungsergebnisse

 

Nevedecké a manipulatívne

Tido von Schoen-Angerer, Thomas Breitkreuz, Matthias Girke, Georg Soldner, 20. januára 2022

Thomas Mayer a okruh viac než 50 anonymne vystupujúcich ľudí vo Švajčiarsku a Nemecku v knihe „Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht (Očkovanie proti korone z duchovného hľadiska)“ informujú o svojich „nadzmyslových pozorovaniach“ ochorenia na Covid 19 a očkovania proti koronavírusu.

Rôzne pracovné skupiny, ktoré sa zdajú byť navzájom voľne prepojené, predpokladajú, že každá vakcína má svoju živú podstatu. Vakcíny sa „skúmali“ napríklad držaním fľaštičiek s vakcínami v ruke. Opisuje sa pri tom vnímanie „extrémne zlých“ bytostí s „vôľou zničiť“ (s. 84) všetko ľudské a tomu zodpovedajúce deštruktívne účinky vakcín.

V kratšom odseku terapeuti uvádzajú svoje skúsenosti s očkovanými ľuďmi, pri ktorých pociťovali zhutnenie a menšiu vibračnú kapacitu v tkanivách a zatvrdnutie v duši a opisujú poškodenie aury očkovaných. Ich posmrtný život by mal byť vakcínami výrazne ovplyvnený s príslušnými dôsledkami pre budúce inkarnácie. Avšak i samotné ochorenie na Covid je „také rozsiahle ako päť [ktorých?] chorôb dohromady“ (s. 136).

Konšpirátorský postoj knihy

Kniha sa skladá zo štyroch častí: Správy o pozorovaní, príspevky ďalších autorov, diskusia a zhrnutie. V kapitole „Fyzicky viditeľné“ autori tvrdia, že účinné lieky existujú, ale sú zámerne zatajované, aby sa vytvoril tlak na očkovanie. Vydieračským prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa majú byť aj obmedzenia pohybu a obmedzovanie základných práv. PCR test zohráva kľúčovú úlohu pri označovaní osôb s pozitívnym testom ako infikovaných, hoci je „ v najlepšom prípade kontamináciou“ (s. 23). Očkovanie je neúčinné, ale veľmi škodlivé pre zdravie a spôsobuje vysokú úmrtnosť. Mayer ide v diskusnej časti ešte ďalej. Sars-CoV-2 mal byť vytvorený v laboratóriu s „čiernomagickým“ úmyslom (s. 305). Uvoľnenie vírusu nebolo náhodné, ale bolo zámerne spôsobené medzinárodnou „očkovacou a vírusovou mafiou“ (s. 308).

Minimálne duchovnovedecké kritériá nie sú splnené

Systematické, sebakritické cvičenie a rozvoj nadzmyslového vnímania je deklarovaným cieľom antropozofickej školiacej cesty. Ak ľudia chcú byť na tejto ceste činní, vyžaduje si to, dokonca v oveľa prísnejšej miere než bežný vedecký výskum, zodpovedajúcu transparentnosť a metodickú čistotu. K obvyklým základným požiadavkám vedeckej práce patrí svedomitosť, sebakritické spochybňovanie vlastného postupu, transparentnosť vo vzťahu k podmienenosti metodológie a predmetu výskumu, zdržanlivosť v posudzovaní, zverejňovanie záujmových a motivačných konfliktov atď. Táto kniha tieto požiadavky nijako nespĺňa:

  • Uvádzaním viac než 50 anonymných autorov chýba splnenie minimálnej požiadavky na transparentnosť.
  • Kniha sa od začiatku tak extrémne nachádza v korona – a vakcinoskeptickom naratíve, a teda v negatívnych očakávaniach, že objektívna situácia pozorovania nebola daná. Bulvárny štýl tiež naznačuje, že chýbala potrebná triezvosť a nestrannosť. Na žiadnom zreteľnom mieste v knihe nie je viditeľné sebakritické spochybnenie vlastného prístupu.
  • Neexistujú žiadne dôkazy o iných vedeckých aktivitách tajných skupín. Podľa našich vedomostí neexistujú ani žiadne diskurzívne pracovné vzťahy týchto skupín k antropozofickej medicíne.
  • Kniha sa intenzívne snaží vyvolať strach a nie je oslobodzujúca, ako by sa od serióznej duchovnej vedy očakávalo. Neoveriteľné tvrdenia sa používajú na varovanie pred očkovaním, ako sa kedysi cirkevné hrozby používali na varovanie pred pekelnými mukami. Autori používajú ten istý reflex strachu, ktorý vyčítajú politikom.
  • Vo vedeckom výskume sa v závislosti od kontextu pozorovania často dospieva k rozdielnym výsledkom. Aj pri čítaní textov Rudolfa Steinera sa stretávame prinajmenšom so zdanlivými protirečeniami pri pohľade na duchovné skutočnosti z rôznych uhlov pohľadu. U Mayera a jeho spolupracovníkoch existuje len jednoznačnosť: Všetkých 50 ľudí dochádza vždy opäť k rovnakému, neodvolateľnému záveru. Chýba tomu akákoľvek dôveryhodnosť.
  • Medzi antropozofickými lekármi, medzi ktorých patria aj autori tejto recenzie, mnohí sa podieľajú na starostlivosti o covidových pacientov, ako aj o očkované i neočkované osoby a majú bohaté skúsenosti založené na kvalifikovanom pozorovaní. Naše vlastné pozorovania sú v rozpore s opisom, ktorý v knihe uvádza Mayer.

Škody pre antropozofiu

Táto práca je metodicky neseriózna vo všetkých rozpoznateľných oblastiach. Je nevedecká, manipulatívna a nemá nič spoločné s antropozofickou duchovnou vedou a antropozofickou medicínou. Práve pri úsilí hlbšie pochopiť znaky súčasnej dobovej situácie je potrebná spoľahlivá vedecká metodika, ktorej sa antropozofia a ňou inšpirovaná medicína cítia zaviazané.

Škody, ktoré táto dobre sa predávajúca kniha spôsobí antropozofii, zatiaľ nemožno predvídať. Spoluautori a spoluautorky zostávajú v anonymite, pretože „sa nechcú stať terčom ohováračskej kampane“ (s. 17). Pre svoje pochybné dielo si však bez obáv privlastňujú Rudolfa Steinera a jeho antropozofiu, pretože Rudolf Steiner vraj predpovedal presne to, čo sa v knihe opisuje. Toto vyhlásenie treba jednoznačne odmietnuť. V diele, ktoré publikoval samotný Rudolf Steiner, nie je žiadna zmienka o takomto výroku, a to ani čo sa týka obsahu, a už vôbec nie metodického spôsobu podania.

 

Preložil Martin Bobko

********

Tido von Schoen-Angerer je členom predstavenstva Medzinárodnej federácie antropozofických lekárskych asociácií

Thomas Breitkreuz je členom predstavenstva Medzinárodnej federácie antropozofických lekárskych asociácií

Matthias Girke, narodený 1954, lekár pre internú medicínu, diabetológiu a paliatívnu medicínu. Spoluzakladateľ a viac než 21 rokov vedúci lekár všeobecného interného lekárstva v komunitnej nemocnici Havelhöhe. Vedúci lekárskej sekcie v Goetheane vo Švajčiarsku od septembra 2016 a člen predstavenstva Všeobecnej antropozofickej spoločnosti od apríla 2017.

Georg Soldner, narodený 1958, zástupca vedúceho lekárskej sekcie v Goetheane. Študoval medicínu v Mníchove, špecialista na pediatriu, vedúci konzultačnej hodiny pre prírodnú medicínu na detskej poliklinike Technickej univerzity v Mníchove 1991-1994, člen predstavenstva lekárskeho seminára Bad Boll, člen predstavenstva Spoločnosti antropozofických lekárok a lekárov v Nemecku (1999-2011), zástupca riaditeľa Medzinárodnej asociácie virtuálnych asistentov (2001-2008), vedúci Akadémie antropozofickej medicíny.

Unwissenschaftlich und manipulativ

 

Otázka dialógu vo vede

Redakcia das Goetheanum, 17. januára 2022

Recenzie kníh [pozri vyššie] Judith von Halle a Thomasa Mayera o pandémii koronavírusu v časopise „das Goetheanum“ č. 3/4 viedli k množstvu ohlasov, ktoré tu uvádzame vo vybranej a skrátenej podobe. Možno nás tieto ďalšie myšlienky a odkazy budú inšpirovať k tomu, aby sme prekročili hranice pozícií a postojov a podelili sa o argumenty a úvahy, aby sa z toho stal rozhovor. V mediálnych otázkach adresovaných časopisu „das Goetheanum“ sa opakovala táto otázka: Kde a ako prebieha dialóg rôznych pozícií? Bolo by dobré mať tu niečo na ukážku.

——

Okrem niektorých skreslení je hlavným argumentom Rona Dunselmana proti pani von Halleovej to, že neuviedla žiadne podrobnosti o metodike svojho duchovného výskumu. Na konci recenzovanej knihy (II. zväzok) je uvedených 24 autorkiných kníh, čo nie je nič. Pravdepodobne neexistuje duchovný vedec, ktorý by tak slobodne informoval o svojom výskume a skúsenostiach ako Judith von Halle. Mnohé z jej kníh majú metodický úvod, ďalšie jasné vyjadrenia možno nájsť v jej prvej práci a napokon vo svojej autobiografii poskytuje, takmer bez ochrany, úplne otvorené pohľady. Ďalší Dunselmanov protiargument, že vírusy sú pôvodnými stavebnými prvkami života, je nepravdivý. Z vírusov sa nedá postaviť žiadny organizmus.

Helmut Kiene

——

„Je to zrejmé: Judith von Halle je jednou z týchto vyvolených osôb a, ako sama hovorí, stojí sama na širokom poli.“ Vytrhnuté z pôvodného kontextu a vložené do iného kontextu s cieľom zdiskreditovať autorku. Citát je z knihy Koronavírusová pandémia II, kde sa vzťahuje na jej postoj k očkovaniu, nie na údajne vyhlásený status vyvoleného. „Nenachádzam nič, dokonca ani žiadne odkazy na niektorú z jej iných kníh“ V prílohe II. dielu je uvedených 24 kníh.

„Aké sú výsledky jej nadzmyslového výskumu […]?“: Kritik zrejme knihu nečítal, aspoň nie strany 41 až 87, kde sú tieto výsledky uvedené.

„Sú to [400 biliónov vírusov] základné stavebné prvky života.“ Uvedenému zdroju tohto tvrdenia (Thomas Hardtmuth) recenzent verí, hoci sa bráni tvrdeniam jednoducho veriť, pričom je toto tvrdenie navyše nezmyselné. Samozrejme, že vírusy sú dôležité pre to, aby sa človek stal pozemský, a v minulosti boli užitočné, ale dnes to už nemusí platiť, pretože vývoj ľudstva sa teraz uberá iným smerom (spiritualizácia).

„Materialistické myšlienkové bytosti sídliace v našich éterických telách na celom svete sa premenili na vírusy Covid-19.“ Nezmysel! J. v. Halle napísala, že materialistické myšlienky dali Soratovi základ na to, aby napadol organizmus, najmä pľúca, prostredníctvom nosného média (vírusu).

„Očkovanie pritom poskytuje dočasnú ochranu, pretože podľa jej nadzmyslového vnímania je neškodné“. Je to neúplné vykreslenie, a preto zavádzajúce, pretože prehliada dôsledky jednostrannej očkovacej kampane, na ktoré upozornila J. v. Halle. „Thomas Mayer sa tiež označuje za jasnovidca.“ J. v. Halle sa nikdy nenazvala jasnovidkou, pretože sa za ňu nepovažuje.

Joseph Morel, vydavateľ kníh Judith von Halle

——

Skupiny, ktoré autor spomína, robia presne to, čo veda nazýva „kruhmi kvality“. Kontrolou výsledkov výskumu a činnosti v skupinách je zabezpečená pochopiteľnosť pre tých, ktorí kladú závažné otázky. Sprevádzanie zosnulých, vykupiteľská práca s nimi a pre nich, tiež sa spochybňuje a dokladá sa obavami z možných zlých karmických dôsledkov. Kritizuje sa aj to, že jasnovidci, ktorí túto prácu vykonali, zostávajú v anonymite. Vzhľadom na rozšírenú netoleranciu a udalosti, ktoré sú už známe, od straty zamestnania až po rozpory v rodinách len kvôli rôznym pohľadom na pandémiu, je však možné mať pre túto diskrétnosť pochopenie.

Kathrin Studer-Senn

——

S ľútosťou som si prečítala recenziu knihy Thomasa Mayera. Bolo potrebné vyniesť takýto odsudzujúci verdikt? Komu to má priniesť úžitok? Antropozofickému hnutiu a jeho imidžu? Nie je v týchto ťažkých časoch rozumnejšie vyhýbať sa deleniam, než ich podporovať? Prebiehal už predtým nejaký dialóg s Thomasom Mayerom? Nemôžem uveriť, že táto kniha antropozofickému hnutiu škodí viac než jej odmietnutie. Thomasa Mayera poznám už desať rokov. Je veľmi svedomitý vo svojom prístupe a podľa môjho názoru by si dal pozor, aby nezverejnil pochybné pozorovania. Napísal veľmi odvážnu knihu, ktorá si zaslúži moje plné uznanie.

Annette Bosch

——

Bez ohľadu na hodnotu a charakter Mayerovej knihy ma tón recenzie veľmi zarmútil. Zdá sa mi, že aura exkluzívnej platnosti, s ktorou štvorica recenzentov prezentuje svoje názory, prispieva skôr k prehlbovaniu rozporov a odvracaniu sa členov od Spoločnosti. Ako je to pri takomto prístupe s budúcim bratstvom, ktorého chce byť Antropozofická spoločnosť účinným príkladom?

Hoci sa knihe Thomasa Mayera dá vytknúť mnoho, jedno mu musím bezvýhradne uznať: odvahu skutočne sa vážne venovať duchovnému výskumu. Mayer určite nie je v tejto oblasti neskúsený. Svedčia o tom jeho dlhoročné aktivity v oblasti antropozofickej meditácie, v ktorých vytrvalo pokračoval napriek veľkému odporu Antropozofickej spoločnosti, ako i jeho početné publikácie o svete elementárnych bytostí a o rozmanitosti duchovných výskumných prístupov. Jeho metódy duchovného výskumu sú, samozrejme, v porovnaní s etablovanou vedou stále mladé. Určite aj tieto potrebujú nápravu. Pokiaľ ide o plodný a udržateľný duchovný výskum, antropozofické hnutie – napriek úspechom jednotlivých vynikajúcich osobností – má, žiaľ, dlh, ktorý musí splatiť. Vypomstilo  sa jej, že mnohé príležitosti, ktoré sa po páde Berlínskeho múru otvorili na zakotvenie konkrétneho duchovného výskumu v našej spoločnosti, boli len nedostatočne využité. Čo by sa stalo, keby energia, ktorá prúdila do diskusie o stanovách, mohla sa nasmerovať do praktického duchovného výskumu?

Žiaľ, Antropozofická spoločnosť má za sebou dlhú a neslávnu históriu, keď sa stredobodom dogmatizmu a sporov stali ľudia, ktorí vďaka zvláštnym dispozíciám mali alebo už ďalej rozvíjali individuálne jasnovidecké schopnosti, alebo ktorí vo svojich predstavách odporovali momentálne prevládajúcemu konsenzu a možno práve preto hľadali spojenie a porozumenie v antropozofickom hnutí. Nebolo by oveľa krajšie, keby sa pôvodný duchovný výskum bral v Antropozofickej spoločnosti oveľa vážnejšie a čelil by skôr vecnej než systémovej kritike? Nebolo by čestnejšie, v súlade s vlastným nárokom Antropozofickej spoločnosti, konštruktívne pracovať v dialógu o rozporoch, ktoré vznikli z rôznych životných východísk, než ich paušálne odsudzovať s ohľadom na prevládajúci väčšinový názor? V každom prípade prirodzene predpokladám, že autori okolo Thomasa Mayera a autori recenzie to myslia rovnako vážne. To, čo by som rád videl v antropozofickej publikácii, je dialóg vlastných výsledkov výskumu získaných v meditácii, názorov, správ o skúsenostiach, aspektov duchovných bytostných stretnutí.

Robin Engelen

——

„Prekvapivo sme zistili, že v bunkovom jadre sa hromadia spike proteíny (či už z poškodenia covidom alebo z očkovania)“ a „zistili sme, že spike proteíny sú schopné poškodiť fungovanie DNA“ (Molekulárna biológia, Štokholm a Klinická mikrobiológia a virológia, Umea. Americký epidemiológ, profesor Mc Cullough, to komentuje slovami: „Je to prvýkrát v ľudskej medicíne, čo sme prinútili naše telo produkovať cudzí (spike) proteín a potom prinútiť naše telo, aby napadlo naše vlastné bunky“).

Aby som nebol zle pochopený, v žiadnom prípade neobhajujem „metodický spôsob prezentácie“ v knihe Th. Mayera. Je úplne pochopiteľné, že verejné vyhlásenia nemôžu zaujať stanovisko proti očkovaniu mRNA a opatreniam na ochranu pred koronavírusom. Prinajmenšom voči vlastným kolegom by sa však malo zároveň otvorene povedať, že ani „pokročilí antropozofi“ nás nemôžu v súčasnosti ubezpečiť, že očkovanie mRNA neškodí duchovnému rozvoju. Dôveru by tiež zvýšilo, keby sa aspoň v takýchto vyhláseniach poukázalo na to, že v Holandsku, Dánsku, Švédsku atď. sa k povinným rúškam pristupuje podstatne voľnejšie, najmä pokiaľ ide o deti – bez toho, aby došlo k nejakým katastrofám na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Myslím si, že je to niečo, o čom treba naliehavo uvažovať a diskutovať. Aká je správna cesta medzi prispôsobením sa a obhajobou antropozofických poznatkov? K recenzii pána Dunselmana: „R. Steiner hovoril o očkovaní aj úplne iným spôsobom a sám sa dal zaočkovať.“ Vážený pán Dunselman, porovnávate tu vtedajšie očkovanie proti kiahňam (t. j. inaktivovanú vakcínu) so súčasným očkovaním mRNA! Našťastie, medzi „celkom normálnymi ľuďmi“ zažívam pocit – nie vedomie – , že „ s týmto novým očkovaním nie je niečo v poriadku“ – i keď sa účelovo nechali zaočkovať.

Norbert Venschott

——

Som nesmierne vďačný za recenzie knihy Thomasa Mayera, najmä za metodické odkazy a zdôraznenie nevyhnutnej poctivosti, ktorú si takáto publikácia vyžaduje. Ako pri mnohých veciach, ktoré sa skutočne nepodarili, zdá sa mi však užitočné poukázať na niečo, čo predsa len stojí za pozornosť. V druhej časti knihy je pokus dvoma náčrtmi imaginatívne poukázať na kvalitu, ktorú má vakcína sama o sebe. Čitateľ si môže pozrieť dva obrázky, ktoré ukazujú, ako možno vo vakcíne zažiť dva varianty ozaj škaredej bytosti.

Z niekoľkých rozhovorov medzi priateľmi vyplynulo, že podobné zážitky sa vyskytli aj medzi inými súčasníkmi. Na rozdiel od opisu Thomasa Mayera však neboli vyvolané vakcínou alebo očkovaním, ale chorobou. To je rozdiel. Tento zážitok je veľmi prchavý, ale jednoznačný a veľmi nepríjemný, pretože sa odohráva vo vlastnej duši, nedá sa spočiatku lokalizovať a mohol som si ho uvedomiť až s určitým odstupom od ôsmeho dňa choroby. Nemal by som odvahu vložiť ho do náčrtu. Kvalita je však modrošedá s jedovatou žltou farbou a veľmi škrabľavá; duševne spojená s ľadovým opovrhovaním ľudstvom. V tejto súvislosti môžem povedať, že túto skúsenosť zdieľam a uznávam. Rád by som sa zdržal toho, aby som povedal, s čím presne som mal dočinenia, ale v súvislosti s chorobou sa mi zdali nepochybné. Ako som už povedal, v rozhovoroch s priateľmi sa objavili podobné príbehy. Píšem to preto, lebo rozhovor o takýchto skúsenostiach by sa musel skončiť, keby sa nevyhodnocovali aj takéto detaily. Zrejme si ich nevymyslel len jeden alebo druhý. Pri úplnom, jasnom dištancovaní sa od knihy sa tu môžu objaviť spoločné prvky. Stále však z môjho pohľadu platí, že očkovanie spôsobuje, že malá choroba je vyzbrojená proti veľkej a nie naopak. Snažiť sa spájať uvedené skúsenosti len s vakcínou nie je metodicky správne. Píšem to na základe skúsenosti „uzdraveného a zaočkovaného“.

Christian Schikarski

——

Ako účastník meditačného školenia s Thomasom Mayerom a Agnes Hardorpovou veľmi vítam, že sa teraz otvára diskusia, ktorá umožňuje spoznať rozdielne názory.

Na kurzoch som toho pre seba skutočne veľa získal. Napriek tomu sa v kurzoch vždy vyskytovali prvky, ktoré sa mi zdali manipulatívne a ktoré som jednoducho vylúčil. Tu to bolo možné ľahko. Ale keď sa objavila pandémia koronavírusu, vo výrokoch vedúcich kurzov a niektorých účastníkov, ktorí sa zjavne veľmi hlásili k názoru oboch vedúcich kurzov, ktorý síce nebol vehementne vnucovaný, ale bol podložený autoritou vedúcich kurzov, ukázali sa mi sugestívne skreslenia. Je to niečo veľmi bežné, čo pozná snáď každý, kto viedol kurzy.

Správne je, že lekári, ktorí sú často podozrievaní z prílišného konformizmu, teraz sa aktívne zapájajú do diskusie. Antropozofickí lekári preto určite môžu povedať niečo podstatné o reakciách na covidové choroby a očkovanie. Ako lekár súhlasím so závermi článku, pretože devastačné účinky na duchovný vývoj indivídua v dôsledku očkovania ako i ochorenia nemôžem ako lekár, ktorý očkoval mnohokrát, uznať. Javy ako napríklad „príliš“ éterické alebo astrálne sú pre mňa jasne pozorovateľné nielen od čias koronavírusu. Bolo by dobré, keby sme sa aj naďalej správali k sebe uznanlivo, pretože sa tým umožní dialóg.

Thomas Linke

——

Preložil Martin Bobko

Eine Frage nach dialogischer Wissenschaft

 

Covid19